+36 30 932 0291

Hívj minket!

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELŐ, SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Szervezet neve: Kutyaparadicsom Kutyaoktató Egyesület
Székhely: 2523. Sárisáp, Köztársaság utca 63.
Adószám: 18728158-1-11
Weboldal megnevezése, címe: www.kutyaparadicsom.hu
Levelezési cím: 2523. Sárisáp, Köztársaság utca 63.
E-mail: kutyaoktatas1@gmail.com
Telefon: 06 30 932 0291

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ
Hozzájárulok, hogy a Kutyaparadicsom Kutyaoktató Egyesület, mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Egyesület számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával és aláírásával iratkozhatom fel. Az Egyesület a kapcsolattartás céljából az adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a
hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át.
Az adatkezelés célja: az Érintettekkel való kapcsolattartás, az Érintettek a Egyesület aktuális akcióiról történő tájékoztatása

A kezelt adatok köre:
• név
• e-mail cím
• telefonszám
Adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.
Az adatkezelés címzettjei: a Egyesület ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Egyesület informatikusa. A Egyesület adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.
Az adatkezelés módja: A Egyesület adatkezelése megfelel a GDPR által
meghatározott adatvédelmi előírásoknak.
A Egyesület személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel
és garanciákkal továbbíthat.
Jogaim a személyes adataim kezelésével kapcsolatban:
• tájékoztatást kérhetek a személyes adatok kezelésének módjáról
• visszajelzést kérhetek arról, hogy a személyes adatok kezelése
folyamatban van-e
• kérhetem a személyes adataim indokolatlan késedelem nélküli
helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését
• tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és kérhetem a
személyes adataim törlését („elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a
kötelező adatkezelés kivételével) valamint
• bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá

 • panaszt tehetek a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve vizsgálatot kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal. A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből
  nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:
  • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/
  Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Egyesületet is.
  A Egyesület köteles kérésemre tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott
  adatfeldolgozója által – feldolgozott
  • adataimról,
  • azok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
  • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
  • személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  A Egyesület a tájékoztatási kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 21 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes,
  amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Egyesülethez még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Egyesület költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a
  Egyesület visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
  A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok:
  – A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
  – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve
  – A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

A hírlevélre történő feliratkozáskor adott, önkéntes elhatározáson, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján elektronikus levelezési címét elektronikus hirdetés (direkt marketing) küldése céljából a Kutyaparadicsom Kutyaiskola jogosult használni annak érdekében, hogy a szolgáltatással kapcsolatos aktuális információkat az érintetthez eljuttassa.

Ha a hírlevélre korábban feliratkozó a későbbiekben nem kívánja a Kutyaparadicsom Kutyaiskola hírleveleit megkapni, úgy a leiratkozási szándékát szükséges a Kutyaparadicsom Kutyaiskola elektronikus elérhetőségén jelezni.

A SÜTIK (COOKIES) HASZNÁLATA

A sütiket a meglátogatott fenti weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Instragram, Tik-tok,  Facebook, Google+, Twitter, stb.

Az érintett önkéntes hozzájárulását követően megjeleníthető bejegyzések: fórumok, blogbejegyzések, üzenőfalak, kép, videó és hanganyagok, e-mail üzenetek, a felhasználó profil képe,  az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.3

 

Köszönjük, hogy feliratkoztál hírlevelünkre.